اطلاعات تماس پست الکترونیک: f.fazollahpour@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی مربی
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل